Quy định về sử dụng website trong việc bảo hành bảo trì .

Nội dung bảo hành bảo trì :

+ Bảo trì 12 tháng với website khi khách hàng sử dụng hosting của 1 đơn vị khác cung cấp.

+ Bảo trì trọn đời với website sử dụng hosting lại lazaweb.

+ Bảo hành bảo trì chỉ khi website bị lỗi kỹ thuật do code của Lazaweb gây ra.

Điều kiện bảo hành bảo trì : 

+ Không được tự ý chỉnh sửa, thêm bớt bất kỳ một đoạn code nào trong mã nguồn website hoặc can thiệp vào mã nguồn soucre code website . (Trường hợp khi chúng tôi phát hiện khách hàng tự ý thêm bớt hoặc chỉnh sửa mã nguồn, can thiệp vào source code website chúng tôi sẽ lập tứt chấm dứt hợp đồng bảo hành bảo trì ).

+ Tuân thủ theo nguyên tắc đã được hướng dẫn .

+ Khách hàng phải cung cấp account hosting, ftp cho Lazaweb khi khách hàng sử dụng hosting của đơn vị khác.

+ Không được tự ý thay đổi cấu trúc thư mục website .